– I en tid med mer ekonomisk oro behöver politikens fokus vara att människor har jobb och sysselsättning, och på att skapa större möjligheter att bo och arbeta i hela regionen. Idag beslutade Regionfullmäktige om tilläggsbudget för 2023. Centerpartiet som sitter i opposition under kommande mandatperiod lade fram ett alternativt de rödgrönas budgetförslag.

Läget i svensk ekonomi är osäkert, men i Västra Götaland är efterfrågan på rätt utbildad arbetskraft är stor. Centerpartiet föreslår att regionen stärker satsningarna ytterligare för att människor ska komma i jobb och för att företagen ska hitta utbildad arbetskraft. 

När den nya regeringen nu drar ner på budgeten för folkhögskolorna runt om i landet drabbas vårdkurser och andra yrkesinriktade kurser inom bristyrken. Yrkesutbildade personer behövs i de flesta sektorer, inte minst inom bygg, tillverkningsindustri och till vård- och omsorg. – Det är en oklok politik att minska på utbildningarna, anser Maria Andersson, ledamot av Regionfullmäktige och från Brastad. Särskilt om Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. – Bra att rusta nu, så att vi kan stå stärkta med fler yrkesutbildade människor framöver, menar Maria Andersson.

Bygg ut kollektivtrafiken så att människor smidigt kan resa till jobb och studier. 

Stora företagsetableringar är på gång, i Göteborg men även i vårt område. Då måste utbyggnaden av infrastruktur och kollektivtrafik hänga med. Den rödgröna ledningen föreslår frysta biljettpriser i kollektivtrafiken. Det kommer att drabba kollektivtrafiken i vårt område, mindre intäkter leder till minskad trafik. Enkel matematik, menar Maria Andersson, som också väljs in i regionens Infrastruktur och kollektivtrafiknämnd i samband med Fullmäktiges möte. Det kostar idag 35 kronor att resa enkel resa till Lysekil – Trollhättan. – Det är vad det kostar att starta bilen, säger Maria. Centerpartiet prioriterar hellre högre kvalitet och fler turer än låga priser, bättre att det går en buss till så att fler kan ta sig till jobb och skola. 

Mer pengar till kortare vårdköer

I Centerpartiets budgetförslag är stort fokus på att korta vårdköerna och förbättra tillgängligheten.

– Vi menar att enbart förlita sig på vård i egen regi som de rödgröna gör leder till problem med köer. För att minska köerna måste vård från fristående vårdgivare fortsätta att upphandlas. För Centerpartiet är det viktigast att patienten får vård i rätt tid.

Under förra mandatperioden när Centerpartiet satt i ledning gjordes stora insatser för att rekrytera och behålla personal, satsningar som måste fullföljas anser Centerpartiet. Vårt fokus ligger också på att ta bort onödig byråkrati och administration för att frigöra tid för patenten.

Regionfullmäktige fastställer budgeten för 2023 den 29 november.

– Västra Götalandsregionens ekonomiska ställning är i grunden stark, men stigande inflation, räntor och priser ställer stora krav på en ansvarsfull politisk styrning. De justeringar som föreslås från vår sida har fokus på jobb, resor, tillgänglighet till vården samt att påskynda elektrifieringen så att klimatutsläppen kan minska.


En kort sammanfattning av Centerpartiets ändringar från budgeten som antogs i juni

  • 472 miljoner kr + 200 miljoner kr till hälso- och sjukvårdensverksamheterna för att korta köer och förbättra tillgängligheten.
  • 15 miljoner kr för att stärka regionens arbete med kompetensutveckling och folkbildning.
  • För att vi ska ha en utbyggd och pålitlig kollektivtrafik Västra Götalandsregionen justera taxorna med sikte på ökad självfinansieringsgrad.
  • 4 miljoner kr för att påskynda elektrifieringen i Västra Götaland.  Alla offentliga fastigheter som regionen förvaltar ska inventeras för fler solceller samt för vindkraftverk på regionens egna fastigheteter.

Share This