Centerpartiets väg är framåt med fokus på utveckling, samarbete och ansvarstagande. Med kraftfulla satsningar på jobb och företagande, miljö och klimat, kollektivtrafik och infrastruktur samt nära vård för att hela Västra Götaland ska växa.

 1. Att resa kollektivt måste vara attraktivt

Vi i Centerpartiet vill knyta samman hela Västra Götaland. Öka närheten mellan stad och landsbygd, så att invånarna kan bo och leva i hela regionen. Därför vill vi vill se en pålitlig kollektivtrafik som når alla delar av regionen.

 • Fortsätt att upprusta Bohusbanan och övriga länsjärnvägar
 • Bygg ut kollektivtrafiken för jobb- och studiependling
 • Bygg klart järnvägen mellan Göteborg och Oslo med EU-finansiering
 • Fler tågstopp i Dalsland, snabbare pendlingstråk i hela länet.
 • Förbättra mobiltäckningen längs regionens alla pendlingsstråk
 • Se möjligheterna i landsbygdens finmaskiga vägnät – en viktig förutsättning för att hela resan ska fungera
 • Öka antalet pendelparkeringar och gör dem tryggare

2. Satsa på grön tillväxt

Vi står inför en gigantisk omställning av energisystemet. För att behålla jobb och företag i Västsverige och för att attrahera nya företagsetableringar, måste ny elproduktion tillföras och energieffektivisering ske i ett högre tempo än någonsin tidigare.

 • Bygg ut land- och havsbaserad vindkraft, solenergi och annan lokal elproduktion
 • Påskynda elektrifieringen av industrin och transportsektorn
 • Utveckla nya näringar runt havet. Ge de gröna näringarna bästa förutsättningar att driva starka och livskraftiga företag.
 • Snabba på utbyggnaden av laddplatser för bil, lastbil och båtar.
 • En levande landsbygd är bra för hela Västra Götaland – matproduktionen, miljön, jobben i våra kust- och landsbygdssamhällen, turistnäringen och vår beredskap!

3. Underlätta för företag att hitta rätt kompetens

Var tredje privata arbetsgivare upplever brist på arbetskraft. Därför måste vi i politiken göra allt vi kan för att stötta och underlätta för entreprenörer och småföretag att hitta rätt kompetens.

 • Fritt gymnasieval för alla ungdomar i hela Västra Götaland.
 • Stärk samarbetet mellan skolan och näringslivet för att skapa gymnasiala lärlingsanställningar som matchar företagens behov
 • Utveckla Campus Dalsland
 • Välkomna arbetskraftsinvandring. Västsveriges styrka har i alla tider byggt på öppenhet mot omvärlden, och det ska vi bygga vidare på.

4. En nära och mer tillgänglig vård

Vi i Centerpartiet vill utveckla den nära vården, den som är närmast dig. Det vill vi göra genom att öka resurserna till vårdcentralerna och ge de enskilda vårdcentralerna möjlighet att styra över sin verksamhet, oavsett om den drivs privat eller av regionen. För oss räknas kvaliteten på vården – att vi som bor här mår bra – inte ägandeformen.

 • Bygg ut den nära vården, fler ska få en fast läkarkontakt. Fler hemsjukvårdsläkare
 • Förbättra tillgängligheten och öka valfriheten genom att öppna upp för fler privata vårdgivare
 • Kompetens och lång erfarenhet ska synas i lönekuvertet. 
 • Utveckla närsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad genom upphandling  
 • En gemensam vårdkö för kortare vårdköer
 • Sätt ungas psykiska hälsa i fokus. Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och öka samordningen mellan elevhälsovård, primärvård och socialtjänst
 • Stärk missbruksvården
 • Ta bort all onödig byråkrati och administrativt krångel, ge chefer möjlighet att leda och prioritera arbetet och låta sjukvårdspersonalen fokusera på patienten
Share This