Tidigare i år lade Aida Karimli och jag en motion om att stimulera bildandet av energigemenskaper. Nu har tjänstemännen tittat på motionens förslag och skrivit ett yttrande. Yttrandet (tjänsteutlåtandet) är välskrivet, väl bearbetat men landar ändå i ett avslag.

Jag föreslog på infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden att motionen skulle bifallas. Övriga i nämnden föreslog ett besvarande och det fick också majoritet i nämnden.

Mitt yrkande vid nämnden:

Yrkande angående – Yttrande över motion av Maria Andersson (C) och Aida Karimli (C) om strategi för energigemenskaper

Förslag till beslut

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besluta följande:

  1. Motionen bifalles

Yrkandet

Västra Götalandsregionen har visserligen ett antal strategier men jag ser inte att det främst är frågan om ett nytt dokument utan om ett arbetssätt. Regionen har en god förmåga att hitta modeller för samverkan med civilsamhället, nästa steg skulle kunna vara att underlätta med kunskapsstöd vid bildandet av energigemenskaper.

Jag vill understryka att syftet med att stimulera bildandet av energigemenskaper inte enbart är att bidra till ökad elproduktion. Det är också ett sätt att för människor att ta makten över elproduktionen, blir mer oberoende, utveckla landsbygden och stärka gemenskapen. Men att regelverket för energigemenskaper är snårigt och det behövs kunskapsstöd. Det kan VGR på olika sätt bidra med.

Organisering via ekonomiska föreningar är också kostnadseffektivt för samhället.

Tjänstutlåtandet gör en grundlig genomgång av vad energigemenskaper är, samt fördelar och nackdelar med olika handlingsalternativ för motionen.

Tjänstutlåtande beskriver också att VGR kan välja olika ambitionsnivåer vid ett bifall av motionen för att stötta energigemenskaperna. I första hand är det inte, från motionärens sida, en fråga om ett ekonomiskt stöd utan en form av kunskapsstöd för att bilda energigemenskaper enligt den modell som varit så framgångsrik i stödet till bredbandsföreningarna.

Därför föreslår jag ett bifall av motionen. 

Maria Andersson (C)

Share This