Kommunfullmäktige i Lysekil antog budget för 2025 i onsdags kväll. Jag är numera ersättare i kommunfullmäktige och fick möjlighet att träda in. Centerpartiet lade en alternativ budget till den styrande majoritetens, vi fokuserar på följande i vård budget:

 • Tillväxt genom fler invånare och växande företag
 • Bra skola och ungas fritid
 • Levande landsbygd
 • En ekonomi i balans

Hela budgeten:

Inledning 

Centerpartiet bedriver självständig och aktiv opposition under mandatperioden 2022 – 2026. Vi är ett parti med både visioner och konkreta reformer för att utveckla Lysekils kommun. Ett tydligt alternativ till den styrande majoriteten. Centerpartiet har inte bara förslag för kommande budgetår, vi har en långsiktig plan för hur vi vill göra Lysekils kommun friare och mer företagsamt. För att skapa framtidstro och utveckling. 

I vår budgetmotion kompletterar vi förvaltningens analys och lägger fast vår ekonomiska inriktning för år 2025 med förslag på reformer och uppdrag som vi ser som nödvändiga framåt.

Centerpartiets mål är tydligt. Senaste år 2026 ska vi axla ledarskapet för Lysekils kommun. Vi är alltid beredda att ta ansvar, därför presenterar vi en budget med fokus på att möta samhällsutmaningarna vi står inför, med konkreta förslag och reformer för framtidstro och företagsamhet. Det är vad kommunen behöver framåt.

Centerpartiets inriktning för den ekonomiska politiken

Sverige och den svenska ekonomin står inför stora utmaningar. Vi lämnar nu förhoppningsvis en period med omfattande inflation. Med kommande räntesänkningar bör svensk konjunktur återhämta sig och stabiliseras. Samtidigt pågår ett krig i Europa. Rysslands invasion av Ukraina innebär att den säkerhetspolitiska situationen för Sverige är sämre än någon gång sedan andra världskriget. FN:s klimatpanel har konstaterat att det är bråttom med klimatåtgärder. Det brådskar nu med reformer för att få fart på tillväxten och en högre takt i klimatomställningen. Vi ser med oro på den befolkningsminskning som skett i kommunen övertid och även fortsatt väntar framåt.

Centerpartiet är det parti som vill förbättra villkoren att driva företag, stärka klimatarbetet och som värnar landsbygden när de styrande partierna passivt följer utveckling. De utmaningar som Lysekils kommun står inför kräver en ekonomisk politik som i än högre grad bygger Lysekil starkt och uthålligt över tid. Det kräver fler invånare som varje dag går till jobbet. Fler bostäder, att eleverna klarar skolan, ökad trygghet och förbättrat företagsklimat är förutsättningar för tillväxt. Stabila offentliga finanser är en förutsättning i det arbetet.

Prioriteringar och uppdrag i budget för år 2025

Centerpartiet vill att Lysekils kommun ska bli en kommun där framtidstro och företagsamhet frodas. Därför prioritera Centerpartiet i Lysekil reformer under 2025 för bättre företagsklimat, få fler människor i arbete, ökat bostadsbyggandet och energieffektiviseringar.

Den politiska ledningen i Lysekils kommun har under flera år underlåtit att genomföra nödvändiga förändringar för att minska kostnader, samtidigt som skattesatsen är bland de högsta i Västra Götaland, befolkningen har minskat och investeringsbehoven är stora framåt.

Lysekils kommun kommer de kommande år att behöva minska kostnaderna. Utöver justerade kostnader utifrån volymförändringar vill Centerpartiet minska kostnaderna genom att få fler människor i arbete, göra energieffektiviseringsinvesteringar och minska byråkratin. Att lära av de bästa kommunerna på varje område och arbeta tillsammans med personal och invånare för att utveckla verksamheterna är andra viktiga delar för en effektiv kommunal förvaltning så att vi får ut mesta möjliga för varje inbetalad skattekrona.

En viktig förutsättning för att kunna förbättra verksamheterna och minska kostnaderna är att ta tillvara på de idéer och förslag som finns i verksamheterna. Det kan handla om nya arbetssätt eller engångsinvesteringar som sänker kostnaderna, genom t.ex. energieffektiviseringar eller ny teknik. Centerpartiet vill att kommunen tar fram

strukturer för att ta tillvara på idéer som kan förbättra verksamheterna och samtidigt minska kostnaderna för att utveckla kommunen framåt.

De höga sjuktalen i kommunen är oroande. Enligt en ny rapport från facken i välfärden skulle Lysekils kommun kunna spara upp till 30 miljoner kronor per år i minskat produktionsbortfall med rimligare sjukfrånvaro.[1] För Centerpartiet är det en prioriterad fråga att satsa på personalens hälsa och arbetsmiljö. En nyckel är att stärka ledarskapet. För att kunna prestera bra på arbetet, är det viktigt att medarbetarna mår bra. Fler insatser krävs för att minska sjukskrivningar och förbättra hälsan. 

Vi vill även se en genomlysning av kommunen övergripande overheadkostnader för att tydliggöra nödvändiga kontra strategiska satsningar. Det behöver skapas en hållbar plan över vad kommunen behöver för resurser, vilka resurser man kan samverka om med andra aktörer samt vilken effektiviseringspotential som finns inom administrationen i förhållande till kärnverksamheten.

För att klara viktiga investeringar framåt krävs insatser. Ägardirektiv för de kommunala bolagen behöver revideras. Vi anser exempelvis att Lysekilsbostäder AB bör förvaltas mer aktivt samtidigt som investeringar i nya bostäder ska finansieras genom avyttringar inom befintligt bostadsbestånd. Befintliga bostäder skulle, där det är lämpligt, kunna byggas till med fler våningar med hyresrätter eller bostadsrätter. Det senare är en möjlighet för att både minska bostadssegregationen och finansiera nödvändiga renoveringar i befintligt bestånd.

För att finansiera strategiska investeringar finns det skäl för kommunen att föra en mer aktiv fastighets- och markpolitik för att avyttra mark som inte är av strategisk betydelse.

Tillväxt genom fler invånare och växande företag

Fler invånare

Befolkningsutvecklingen i kommunen är djupt bekymmersam. Kommunen och den politiska ledningen behöver växla upp arbetet för att få fler invånare och vara mer proaktiva. När räntor sänks och efterfrågan ökar behöver det finnas tomter att bygga på och detaljplaner redo. Inte minst finns det goda förutsättningar i Bro och Brastad med omnejd utifrån pendlingsavstånd och marktillgång. Centerpartiet anser att bostadsbyggande är den viktigaste frågan för att skapa tillväxt och utveckling. Kommunen behöver satsa på att färdigställa detaljplaner och det ska vara främsta prioriteringen inom samhällsbyggnadsnämnden.

En annan lika viktig förutsättning för att människor ska kunna bosätta sig i Lysekils kommun och företag att utvecklas här är att taxorna för bygglov och förhandsbesked är rimliga och handläggningstiderna snabba. Centerpartiet vill se en genomlysning av kringkostnadstaxor som kommun använder som inte är föranledda av plan- och bygglagen samt att åtgärder vidtas för att minska tidsåtgången vid typ-ärenden för att kunna sänka kostnaderna.

Fler i arbete

Fler invånare som arbetar och betalar skatt är grunden för välfärden. Enligt Ekonomifakta har Lysekils kommun fler bidragsförsörjda invånare än riksgenomsnittet.[2] År 2023 var det 13,6 % av befolkningen i kommunen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag. Det visar att det behövs fler insatser för att bryta utanförskap och få fler människor i arbete. Det både ökar kommunens intäkter och minskar kostnaderna samt kan möta näringslivets behov av kompetens. 

Den kommunala vuxenutbildningen är särskilt viktig för att lyckas. Utbildningar som leder till jobb är avgörande för matchningen och en god språkutbildning är nödvändig för att förbättra integrationen. Det kan med fördel göras gemensamt med andra kommuner för att möta individernas behov och företagens efterfrågan.

Utbildning och fritid

Lysekils kommun står inför stora investeringar inom framförallt utbildningsområdet. Centerpartiet framför här våra ståndpunkter gällande dessa viktiga framtidsfrågor.

Små skolor

Centerpartiet anförde redan i förra årets budgetmotion att vi anser att flera viktiga skolinvesteringar för ändamålsenliga lokaler behöver prioriteras upp under mandatperioden, inte skjutas på framtiden. Istället har den politiska ledningen agerat precis motsatsen. Skaftö skola planeras enligt nuvarande plan vara genomfört till år 2028, enligt tidigare plan var färdigställande fastställt till år 2025. Vi står fortsatt upp för att samlokalisering för Skaftö och Bro skola med förskola är investeringar av strategisk betydelse som bör prioriteras upp.

Gullmarskolan

Den största posten i investeringsbudgeten är Gullmarsskolan. Vi ser en risk att tidsplanen är för optimistisk och att den planerade investeringen är för låg. Det finns många detaljer som ännu saknas, så som var eleverna ska vara under byggnationen och kostnader för evakuering. Vi anser även att några viktiga strategiska frågor ännu inte har belysts. Den viktigaste frågan är lokaliseringen och även om det fortsatt ska vara samma för F-6 och åk 7-9. Centerpartiet kan se flera fördelar med annan lokalisering av skolan och även att F-6 och åk 7-9 inte är lokaliserade på samma ställe. Övergripande ser vi att det kan underlätta byggnationen och evakuering, men det finns även andra aspekter att beakta. Vi saknar belysning av dessa aspekter och förväntar oss att det omhändertas i arbetet framåt.

Simhall

En ny simhall är den näst största investeringen i investeringsplanen. Vi välkomnar den kortsiktiga investeringen för att förlänga simhallens livslängd vilket skapar handlingsutrymme framåt. Centerpartiet är dock tveksamma till att simhallen ska lokaliseras till den befintliga området utan kan se flera fördelar med att utreda alternativ lokalisering, inte minst för tillgänglighet och att säkerställa verksamhet under byggnation. Vi ställer oss även tveksamma att en ny simhall ska inrymma gym med anledning av att staden har flera privata gymverksamheter.

Därutöver anser vi att Lysekils kommun med en stolt historia som badort bör pröva kreativa idéer i utredningen om en ny simhall. Det bör övervägas om den nya simhallen ska vara en saltvattensbassäng och om det skulle kunna vara ett alternativ att bygga en utomhusbassäng med flexibla tak och väggar för användning på vintern.

Äldreomsorg

Den åldrande befolkningen innebär att behovet av fler platser inom särskilt boende ökar. Centerpartiet välkomnar att kommunen nu planerar för ytterligare platser för att möta efterfrågan. Vi ser även ett behov av moderna trygghetsboende i alla kommundelar och att man arbetar för att möjliggöra det på så väl Skaftö som Brastad. Fler boenden för äldre frigör även småhus till barnfamiljer.

Medarbetarna är den viktigaste resursen i äldreomsorgen. Att stärka arbetsmiljön och vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt både för att klara kompetensförsörjningen och stärka kvaliteten i verksamheten.

Levande landsbygd

Centerpartiet har tidigare motionerat till kommunfullmäktige om att införa öppna biblioteken under fler timmar och utveckla dem till mötesplatser i hela kommunen med början i Brastad och på Skaftö. I ett positivt svar till kommunfullmäktige på motionen, angavs att Utbildningsnämnden beslut 2023-10-25 det fanns resurser via stöd från Statens Kulturråd och att det ska genomföras under våren 2024. Vi ser fram emot att det verkställs. Det är en viktig reform för att stärka bildning och kultur i Lysekils kommun. Nästa steg bör vara att under 2025 planera för motsvarande mer-öppet vid Lysekils bibliotek.  

Bra kommunikationer är viktigt för att hela kommunen ska kunna leva. Vi anser att kommunen bör verka för en ny kollektivtrafiknod i området kring Finnsbo för att förkorta resandet från Brastad och söderut mot Göteborg. Vi anser även att den politiska ledningen bör arbeta mer aktivt gällande påverkansarbete för att säkerställa bättre infrastruktur i Lysekils kommun som möjliggör för fler att kunna bo i kommunen. För likvärdiga förutsättningar oavsett var i kommunen man bor, anser vi att den kommunala snöröjningen på landsbygden ska fortsätta.

Omvärldsläget och behovet av ökad beredskap behöver beaktas i kommunens arbete framåt. Livsmedelsförsörjningen är särskilt angeläget. Kommunen och de kommunala bolagen behöver aktivt arbeta med att stärka den lokala matproduktionen och skapa bättre förutsättningar för de gröna näringarna att utvecklas.

Vår väg framåt

Centerpartiet anser att det bör tas fram en konsekvensanalys utifrån de ramar som föreslås. Vi anser därför att nämnderna ska ta fram en plan för att nå balans och konsekvensbeskrivning för att kommunfullmäktige ska kunna göra eventuella justeringar i samband med att slutliga skatteunderlaget och inkomstberäkningen finns tillgängligt.

Uppdragen är viktiga verktyg för politiken, vi anser därför att dessa bör återrapporteras två gånger per år. De uppdrag Centerpartiet presenterar nedan, ska hanteras inom budget och vid behov av medel för att genomföra uppdragen, finansieras det inom ram genom prioriteringar och effektiviseringar. Nedan följer våra avvägningar i budgeten per nämnd för år 2025 samt uppdrag vi anser bör ges till förvaltningen.

Kommunstyrelsen

Vi anser att kommunstyrelsen bör få följande uppdrag i budgeten för år 2025:

 • Genomlysa kommunens övergripande overheadkostnder samt att det tas fram en hållbar plan över vad kommunen behöver för resurser, vilka resurser man kan samverka med andra aktörer om samt vilken effektiviseringspotential som finns.
 • Att se över samtliga ägardirektiv samt säkerställa att Lysekilsbostäder AB förvaltas mer aktivt.
 • Att säkerställa att kommunen och bolagen aktivt arbetar med att stärka den lokala produktionen, de gröna näringarna och aktivt arbeta för att stärka den svenska livsmedelsförsörjningen samt föreslå åtgärder för detta.
 • Kommunstyrelsens förvaltning ska bistå i nämndernas arbete för effektiv kommunal förvaltning och för att nå uppsatta utvecklingsmål. 
 • Anta en strategi för aktiv markpolitik som innefattar syfte med ägandet och att kommunstyrelsen återkommer med förslag om försäljningar av mark och skog som inte är av strategisk betydelse för etableringar.
 • Arbeta fram ett förslag till ny kollektivtrafiknod i området kring Finnsbo för att förkorta resandet från Brastad och söderut mot Göteborg.

Utbildningsnämnden

Vi anser att utbildningsnämnden bör få följande uppdrag:

 • Reformera skolpengssystemet för att skapa bättre förutsättningar för mindre skolenheter, tidiga insatser och ökad gymnasiebehörighet.
 • Ta fram en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron, stärka arbetsmiljön och bli en mer attraktiv arbetsgivare för att få fler behöriga lärare samt kompetensutveckla befintlig personal.
 • Införa öppna biblioteken under fler timmar och utveckla dem till mötesplatser i hela kommunen, verkställ i Brastad och på skaftö, fortsätt med Lysekil.
 • Ta initiativ för öka samverkan mellan föreningslivet i kommunen för  att uppmuntra engagemang och öka delaktighet. 

Socialnämnden

Vi anser att socialförvaltningen bör få följande uppdrag i budgeten för år 2025:

 • Stärka det förebyggande arbetet för att färre barn och unga ska hamna i kriminalitet.
 • Ta fram en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron, stärka arbetsmiljön och bli en mer attraktiv arbetsgivare för att klara kompetensförsörjningen.
 • Stärka arbetet med genomföra omställningen för en god och nära vård.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden bör öka fokus på fler bostäder genom snabba handläggningstider och ta fram nya detaljplaner för att möta den efterfrågan på bostäder som finns. Lysekils kommun ska vara en självklar plats för företagsetableringar, därför behövs även mer färdigställd verksamhetsmark tas fram. Centerpartiet anser att kommunen bättre behöver förvalta den kommunala skogen. Vi anser att samhällsbyggnadsförvaltningen bör få följande uppdrag:

 • Att arbeta med att säkerställa att byggbar mark för bostäder och verksamheter tas fram i hela kommunen för att möta efterfrågan.
 • Ta fram skötselplaner för kommunens skogsmark och, i samarbete med ALF, säkerställa att kommunen för en aktiv förvaltning.
 • Att redovisa de kringkostnadstaxor som kommun använder som inte är föranledda av PBL och hur dessa beräknas, ta fram en jämförelse av tidsåtgång för typ-ärende enligt SKRs modell för år 2023 jämfört med år 2018 samt får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska tidsåtgången i varje enskilt typ-ärende så att kostnaden för den enskilde kan sänkas.

Sammanfattning

Centerpartiet vill ta ledarskap för kommunens utveckling. Vi anser att kommunfullmäktige och nämnderna ska vara drivande i utvecklingsarbetet genom att ta större ansvar med politiska inriktningsbeslut i fler verksamhetsfrågor. Det skapar förutsättningar för utveckling och en långsiktigt god ekonomi. Vilket är förutsättningar för god kommunal service, trygg äldreomsorg och bra utbildning. Det behövs en reformagenda för Lysekil framåt för att kunna uppnå visionen, utvecklingsmålen och skapa framtidstro i Lysekils kommun.

Förslag till beslut

Att kommunfullmäktige antar inriktningen på budget 2025 enligt Centerpartiets budgetförslag och uppdrag.

Att nämnderna får i uppdrag att presentera en plan för att få budget i balans 2025 utifrån de ramar som kommunfullmäktige beslutat om och att detta underlag finns tillgängligt för fullmäktige i november.


Share This