Landsbygden sitter på värdet när Europa och världen ska ställa om. Nu gäller det att vi som verkar här tar tillvara de möjligheter som detta kommer att ge. När människor byter till biogas, kör elbil med sol, vind och vatten som energikälla så gynnas landsbygden. Vindkraftsparker, solcellstak och biogasanläggningar skapar jobb och företag, det i sin tur leder till att mark-och råvarupriser stiger. Nu när hela Europa ställer om till en koldioxidfri ekonomi står landsbygdens råvaror allt mer i fokus. Det som växer och frodas ovan jord är lösningen på flera av de utmaningar som Europa står med idag.

Rysslands invasion av Ukraina har satt extra fokus på de gröna och växande resurserna. Ukrainas veteexport har stoppats. Europa kämpar med att stänga kranarna för Putins gas och olja. Efterfrågan på biogas ökar starkt. Invasionen och krigshotet har också öppna för en inhemsk debatt om vår egen självförsörjningsgrad, helt plötsligt har det gått upp för en stor del av svenska folket att vi inte skulle klara grundläggande matförsörjning i händelse av en allvarlig kris.

Landsbygdens råvaror kommer att vara avgörande för att klara flera av utmaningarna. Det ger också nya möjligheter för stärkta näringar och starkare bygder. I det läget ska politiken underlätta för nya jobb, inkomster och nya företag på en växande landsbygd.

Västra Götaland har resurser som kan tjäna klimatomställningen i Europa, strypa Putins krigskassa samtidigt som det skapar jobb och tillväxt i Västsverige. Västra Götaland har en särskild styrka i med de stora gröna tillgångarna samtidigt som vi ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet.  

Biodrivmedel och biobränslen är förnybara och hållbara alternativ som kan ersätta fossila bränslen som kol, olja och naturgas, och här i Sverige har vi bra förutsättningar för att öka den västsvenska produktionen.

Skogen står i centrum för omställningen och är en viktig källa till arbetstillfällen och företagande. Västra Götaland är Sveriges största skogslän med drygt 50 procent av den totala ytan i Västra Götaland består av produktiv skogsmark. Samtidigt finns det fler än 46 000 skogsägare i länet. Många invånare jobbar med att förädla råvarorna till bland annat pappersmassa, förädlade trädbränslen, byggnads- och inredningssnickerier och trähus. Det kan vi utveckla ytterligare. Innovationerna där skogsråvara är basen är många. Nu är det viktigt att utvecklingen och produktionen stannar här så att intäkterna kommer invånarna här till del.

Några saker är: Satsa på grön tillväxt och stärka innovationskraften, genom att uppmuntra och stötta affärs- och tillväxtdrivande entreprenörskap, satsa på kompetensförsörjning och utbildning inom gröna näringarna, bygga ut infrastrukturen av bredband, arbeta för utökad land- och havsbaserad vindkraft, förbättra skattereglerna för storskalig solcellsproduktion på byggnader, stärka äganderätten och förenkla strandskyddet.

Stor del av frustrationen på landsbygden men också ett hinder för en positiv omställning är myndigheternas arbetsmetoder. Bönder och skogsägare gör det bästa för miljön och för klimatomställningen om principen Frihet under ansvar får gälla – det har bönder och skogsägare klarat av genom alla tider. På så sätt har jorden och skogen förvaltats väl samtidigt som den har gett avkastning och en växande ekonomi för Sverige. Därför är ett positivt samspel mellan myndigheter och brukare viktigt, pekpinnar och överimplementering av direktiv ska förhindras. På så sätt kan jorden och skogen förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

För att utveckla framtidens användning av skogens resurser startar nu ett nytt samarbete i Västra Götaland där en gemensam avsiktsförklaring och ett skogsprogram har tagits fram. Skogens resurser är en nyckel för en fossilfri framtid. Västra Götalandsregionen är en av flera organisationer som ställt sig bakom skogsprogrammet och visionen om att skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar utveckling i hela Västra Götaland och en växande bioekonomi.

Västra Götalands har resurser som kan tjäna klimatomställningen i Europas samtidigt som det skapar jobb och tillväxt i Västsverige. Till skillnad från många andra regioner i Europa Västra Götaland en särskild styrka i att ha tillgång till industriell kompetens, en stor andel forskningsresurser, en politisk vilja till omställning samt tillgång till råvaror från skogen, jorden och havet. Den ska vi utveckla i vårt fortsatta arbete i regionen.

Det som politiken nu måste fokusera på är att underlätta omställningen, som kommer att leda till nya möjligheter för Västra Götaland och vårt näringsliv. Det stora utsläpparna finns här men här finns också lösningarna på många av de klimatutmaningar vi står inför. Det tänker vi Centerpartister fortsätta att driva i regionpolitiken men också höja den västsvenska rösten för att påverka nationella beslut.

Peter Heie, (C) och Maria Andersson, (C)

Toppkandidater i regionvalet Västra Götaland Norra

Insändaren publicerad i tidningen Västsverige

En variant av insändaren även publicerad i Dalslänningen
Share This