För Lysekils bästa

Lysekil är fantastiskt med en fin livsmiljö att vara stolta över. Alla eldsjälar i föreningslivet, företagare med drivkraft och industrier som tar samhällsansvar bygger Lysekil. Företag skapar jobb och bidrar till klimatomställningen, människor engagerar sig och visar solidaritet ger en positiv samhällsutveckling. Centerpartiet vill bygga vidare på detta.    

Fler jobb och mer företagande

Lysekils kommun behöver reformer för utveckling och tillväxt. Tyvärr sviktar företagsklimatet. Det vill vi ändra på med enklare regler och snabbare handläggning, med fokus på tillväxt och på mindre krångel. Vi vill se färdig verksamhetsmark så att företagen kan växa. Skolan behöver fler yrkesutbildningar.

Fler invånare som arbetar och betalar skatt är grunden för välfärden. Det kräver företag som växer samt bostäder för människor ska bosätta här. Lysekils kommun ska vara en kommun med tillväxt.

Satsningar för att lösa klimatfrågan

Den förnyelsebara energin behöver byggas ut och elförsörjningen säkras för att kunna bli klimatneutrala. Laddinfrastruktur för bilar, tunga fordon och båtar behöver byggas ut i hela kommunen. Kollektivtrafiken förbättras.

Inköp av lokalproducerad mat till kommunens kök bör öka. Vi vill ha färsk fisk på menyn i skola och äldreomsorg. Alla kommunala fordon ska vara fossiloberoende senast år 2030. Skrota oljepannan på Bro skola. Kommunen bör sträva efter minskat klimatavtryck i sina lokaler.

Bygga fler bostäder

Människor ska kunna bo, leva och verka i alla delar av kommunen. Det behövs både småhus och lägenheter. Vi vill ta fram fler detaljplaner, satsa på nya bostadsområden och fler enskilda bostäder på landsbygden. Satsa på moderna trygghetsboenden. Lysekil har ett, Brastad och på Skaftö bör stå på tur. Det ger äldre en bra boendemiljö och frigör småhus till yngre familjer.

Satsa på skolan och ungdomars fritid

Bra utbildning och aktiv fritid lägger grunden för ett gott liv. Vi vill se tidiga insatser för barn i skolan, så fler klarar målen. Satsa på nya lokaler för förskola och skola i Brodalen och Grundsund samt bättre lokaler för Gullmarsskolans elever och personal.

Föreningslivet bidrar till att Lysekil är en bra plats att leva på. Satsa på dem, på kulturskolan och en skatepark i Brastad, öppna biblioteken under fler timmar och utveckla dem till mötesplatser.

Share This