Jag deltog i debatten om infrastruktur- och kollektivtrafik. Här är mitt anförande:

Ordförande,

Först yrkar jag bifall till Centerpartiets budgetförslag.

Centerpartiets förslag ökar anslaget till Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN) och landar på ett regionbidrag om nästan 6,5 miljarder kronor.

Det är av yttersta vikt att kollektivtrafiken utvecklas på ett sätt som främjar både tillgänglighet och kvalitet, för att klara en utbyggnad av trafiken. Då krävs resurser både från skatten och från biljettintäkter.

Centerpartiet vill att kollektivtrafiken är attraktiv med hög kvalitet så att den är ett stöd för tillväxt, jobb och utveckling i hela regionen. Så att den blir ett alternativ till bilen – där det fungerar. Den bidrar till omställningen, den minskar trängsel i städerna, minskar utsläppen och för att företagens transporter ska komma fram.   

Vi prioriterar en kollektivtrafik som möjliggör en arbets- och studiependling. Elever och studenter ska kunna komma till gymnasieskola och högskola, för att få en utbildning.

Starka stråk men snabb och bra trafik, ökar även förutsättningarna för bättre trafik i det mindre kollektivtrafiknätet. Samtidigt som satsningar på cykel.

Vi måste fokusera på investeringar, högre kvalitet och tillförlitlighet, utveckling av fler busslinjer för att skapa en mer tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik i hela Västra Götaland.

Vad krävs då? Vi behöver säkra intäkterna, alla som reser med kollektivtrafiken ska betala. Vi behöver diskutera på vilket sätt vi kan höja den andel som den enskilde resenärer betalar för biljetten.  

Jag ser att de rödgrönas budgettexter inte innehåller något om självförsörjningsgraden eller hur vi ska få ökade intäkter till trafiken. Den nämns inte, men däremot har ni ett högt tonläge i sociala media med försök att klistra på oss, Centerpartiet och övriga partier i GrönBlå, uppfattningar som vi inte har. 

Däremot: Att som de rödgröna frysa biljettpriser ett år, leder till efterföljande svårigheter. Frysta intäkter leder till minskade satsningar kommande år. Det är bättre att höja i en lagom takt och försöka att komma tillbaka till den nivå som var före pandemin.   

Genom att justera taxorna för att öka självfinansieringsgraden i lagom takt, siktar vi på att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken så att den till minst hälften betalas av dess användare, med resterande del av skattekollektivet. Det är en bra princip som vi bör sträva efter. Vi måste få in mer pengar till kollektivtrafiken, för att den ska fungera i hela länet och för att vi ska kunna bygga ut trafiken.

Den intäktssäkring som Västtrafik har glädjande inneburit ökade intäkter för att bedriva till trafiken. Vi måste agera nu för att säkerställa en stabil ekonomi och en effektiv kollektivtrafik för alla i hela regionen.

Tillsammans kan vi forma en bättre hållbar kollektivtrafik i Västra Götaland. Låt oss gemensamt arbeta för en mer tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik som uppmuntrar fler att välja ett hållbart resande.

Centerpartiets vill säkra intäkterna för att klara av att bygga ut trafiken i hela länet.   

Tack.

Share This