Idag skriver jag en insändare i Lysekilsposten


Nu har det återigen kommit ett ärende till arvodesberedningen om att justera arvodet uppåt
för en ledamot i Lysekilspartiet genom att stryka regelverket för maxarvodering i särskilda
fall.
Jag har framhållit i arvodesberedningen vikten av att inte justera arvoden för
förtroendevalda under pågående mandatperiod, såvida det inte blivit uppenbart fel. Denna
ståndpunkt har jag upprätthållit under min tid i arvodesberedningen och det är något jag
håller fast vid.
Om vi väljer att börja ändra på principer och uppgradera vissa positioners arvoden på
bekostnad av andra, riskerar vi att snedvrida hela systemet. Vi ägnade tid åt innan valet
2022 att diskutera och jämföra olika befattningar och uppdrag innan arvodena fastställdes.
Det är viktigt att arvodena står i proportion till ansvar, verksamhet och uppdrag, i enlighet
med reglementenas riktlinjer. Har dessa riktlinjer ändrats?
När man tillträder som förtroendevald i början av en mandatperiod är ersättningen känd.
Även om arbetsbördan kan variera, finns det i Lysekil en mekanism i form av
sammanträdesarvode för att reglera detta utöver det fasta arvodet.
Jag har en del förbehåll angående att även Jävsnämndens arvoden ska justeras. Vid den
senaste revideringen – om jag minns rätt – diskuterades Jävsnämndens befogenheter och
arbetsbelastning, vilket ledde till slutsatsen att mötesarvodet var tillräckligt, med tanke på
att nämnden sällan har möten och inte har ansvar för budget och verksamhet. Om vi utgår
från ansvar och uppdrag, skulle den nivån som nu föreslås placera Jävsnämndens arvode på
samma nivå som för kommunrevisionen och ordföranden i kommunfullmäktige. Är detta
rimligt? Har ärendemängden ökat så mycket? Om så är fallet, vad beror den ökningen i så
fall på?
Det är också värt att notera att Jävsnämnden består av endast tre ledamöter, medan
kommunrevisionen har sju ledamöter och kommunfullmäktige har hela 31 medlemmar.
Sammanfattningsvis är jag skeptisk till förändringarna och anser att det måste finnas en
motivering gentemot skattebetalarna om varför Jävsnämnden har fått en så markant ökning
i antalet ärenden för att rättfärdiga att ordföranden får samma fasta arvode som
ordföranden för kommunrevisionen eller kommunfullmäktige.
När det kommer till Lysekils stadshus AB, ett koncernbolag inom kommunen, är det
självklart för mig att presidiet inom kommunstyrelsen bör ansvara frågor gällande detta. Om
det finns fler uppdrag som kommunstyrelsens presidium vill avsäga sig bör vi överväga att
göra en total översyn av alla poster, principer och nivåer, i stället för att stryka uppgifterna
helt och hållet.
Sammanfattningsvis är jag för att upprätthålla principerna vid arvodesändringar för
förtroendevalda under pågående mandatperiod, för att undvika att snedvrida systemet. Vi
bör vara noggranna med att motivera förändringar för att skapa transparens gentemot
skattebetalarna.
Socialdemokraternas och Lysekilspartiets, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet,
trixande med arvoden spiller tyvärr över på hela politiken. Vi andra partier som kämpar med
att försöka påverka politikens inriktning och göra Lysekil till en bättre kommun att leva i
drabbas tyvärr också att den politiska ledningens agerande. Från Centerpartiets sida vill bara säga,: skärp er och ta tag i kommunens utmaningar!

Share This