Vid Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden den 15 september informerades de dialoger som förts med kommunerna om gratis resor för vissa seniorer. Det nuvarande förhållandet är orättvist och behandlar inte alla seniorer lika. I vissa kommuner har införts en relativt låg åldersgräns, medan i andra kommuner får seniorer betala full pris. Dessutom får vissa seniorer som inte har tillgång till någon kollektivtrafik ändå, via skattsedeln, bekosta andras generösa förmån utan att kunna utnyttja förmånen.

Det har pågått ett arbete under flera års tid för att komma till rätta med dessa orättvisor. Centerpartiet vill istället införa en rabatt för seniorer, lika för alla, i hela regionen. När frågan var upp vid senaste nämnden lade jag tillsammans med Liberalerna företrädare ett yrkande med förslag om en annan ordning än den som är idag:

Förslag till beslut

  1. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden noterar informationen  
  2. Att återkomma med förslag om ett avsmalnat alternativ med en åldersgräns, förslag om 70 år enligt förslag nedan,
  3. Att inför en administrativ grundavgift för seniorerbjudandet,
  4. Att utreda en seniorrabatt från 70 år med samma rabatt som för studenter och som ger pensionärer möjlighet att resa rabatterat i hela regionen, inte bara i den egna zonen och under hela dygnet.

En utredning om ett nytt seniorerbjudande har pågått sedan 2021. Kollektivtrafiknämnden hade frågan upp för beslut i januari 2022, i det skedet avfördes en seniorrabatt och därmed har kommunerna i remissen inte fått frågan om hur det ser på andra alternativ. Förslaget som skickades ut förändrar i grunden inte problemen med seniorerbjudandet.

Problem som ofta lyfts av seniorerna är att erbjudandet bara gäller i den egna zonen och att åldersgränsen är olika i olika kommuner. Regelverket upplevs också snårigt eftersom det skiljer från kommun till kommun. En annan aspekt som ofta lyfts är att en skattebetalare och senior i en kommun med gles kollektivtrafik, ändå måste betala kortet via skattsedeln i kommunen, trots att det inte finns ett nåbart utbud av kollektivtrafik.

Å andra sidan måste kommunala företrädare argumentera för varför den andra kommunen är mer generös än den egna. Trycket neråt för att mer ska vara gratis för fler är i princip omöjligt att argumentera emot, trots att skattepengarna kan behövas för andra åtgärder. Ålderdiskussionen har också varit ett problem. Pensionsåldern är numera 68 år och ofta uppstår det på arbetsplatser en rimlighetsdiskussion kring av vissa medarbetare kan resa fritt till jobbet.

Vi anser att det nya seniorerbjudandet bör smalnas av och gälla för en gräns från 70 år. Utredningen har på förslag tre åldersklasser, vi anser att det räcker med en för att komma över den allmänna pensionsåldern. De kommuner som idag har tillköp med en lägre ålder, bör kunna erbjudas en övergångslösning så att kommunerna inte behöver avskaffa fria resor för dem som redan fått den förmånen. Det bör också införas en administrativ grundavgift. Om kommunerna gör ett tillköp bör korten kunna köpas tas ut i ToGo-appen, där också en administrativ avgift tas ut.

Seniorerbjudandet är ur många aspekter kantat med problem. Det upplevs orättvist, regelverket är snårigt eftersom det är olika i olika kommuner. Så tillsvida är utredningen som nu ligger på bordet välkommen. Men den har inte utrett alternativet om att regionen tar över ansvaret genom att införa en seniorrabatt. En sådan rabatt kostar visserligen många miljoner kronor för regionen men de problem som orättvisa som pensionärerna upplever eller de kostnader som kommunerna har, när de egentligen skulle behövs prioritera andra välfärdstjänster, skulle underlätta för alla.

Vi anser att regionen bör inför en seniorrabatt lika för alla, med samma rabattsystem som är för studenter och med möjlighet att resa i hela regionen och under alla tider på dygnet.

Maria Andersson (C)                                          Birgitta Granquist (L)

Share This