Insändare i dagens Lysekilsposten om Centerpartiets förslag till budget för regionen

I dagarna antar Västra Götalandsregionen budget för 2025. Centerpartiets fokus i Västra Götalandsregionens budget är tydligt: tillväxt, jobb och utbildningsmöjligheter. Med en vision som betonar gröna västsvenska jobb och näringslivets betydelse i den gröna omställningen, strävar vi mot ett inkluderande samhälle där alla ges möjlighet att bidra och växa.

Västsverige står inför utmaningen med en låg befolkningsökning samtidigt som behovet av arbetskraft växer inom vård, skola och näringsliv. Centerpartiet driver på för att underlätta för företag att hitta den nödvändiga kompetensen, både nationellt och internationellt. Grunden för denna satsning är att säkerställa att näringslivet får den kompetens de behöver samtidigt som fler ges tillgång till utbildning och jobbmöjligheter.

Stärkt infrastruktur och energiutbyggnad för att säkra jobb i Lysekil och i hela Västra Götaland. Infrastrukturen i regionen lider av försummelser, vilket utgör ett hinder för utvecklingen. Centerpartiet förespråkar en accelererad utbyggnad av energi- och elnätet för att möta näringslivets behov och säkra 25 000 jobb i Västsverige fram till 2030. Vi uppmanar till fortsatt planering av den nya stambanan mellan Göteborg – Borås – Jönköping, fortsatt upprustning av Bohusbanan mm för att lösa infrastrukturproblemen och främjar en starkare kollektivtrafik för ökad tillgänglighet över hela regionen.

Centerpartiet vill ha satsningar inom utbildning, innovation och vård. Genom investeringar i forskning, samarbeten och stärkt utbildning, inklusive folkhögskolor och naturbruksskolor, strävar vi efter att främja entreprenörskap och innovation i Västra Götaland. Samarbeten mellan offentliga och privata vårdgivare har potential att förbättra tillgängligheten inom vården, och Centerpartiet satsar 2,5 miljarder kronor till hälso- och sjukvården för att minska vårdköer och öka genomförandekraften.

Vi vill ha fokus på ungas välbefinnande och lärande. Det är av yttersta vikt att se och bekräfta våra unga i dagens samhälle, särskilt med den ökade psykiska ohälsan. För att fler elever ska klara skolan och få en trygg start i livet, föreslår Centerpartiet omfattande program för hälsa och välbefinnande för åldersgruppen 0-20 år samt stärkande av förutsättningar för lärande och hälsa genom samarbete med det lokala föreningslivet.

Stärkt ekonomiskt läge trots utmaningar. Trots hög inflation och ökade kostnader i VGR, bibehåller regionen en stabil ekonomi. Västra Götalands goda tillväxt och regionen i grunden goda ekonomi kommer till nytta under kärvare ekonomiska perioder. Vi ser en framtid präglad av investeringsbehov, behov av IT-satsningar och en ständig strävan efter att upprätthålla högkvalitativ verksamhet till gagn för alla invånare.

Centerpartiets vision sträcker sig mot ett hållbart och inkluderande samhälle där möjligheten att bidra och växa ges till alla. Genom satsningar inom gröna jobb, effektiv infrastruktur, tillgänglig hälso- och sjukvård samt ungas välbefinnande arbetar vi för att säkra välfärden och framtidens samhälle i Västra Götaland. Låt oss tillsammans bygga en bättre och mer robust framtid i Västsverige. Det är Centerpartiet utgångspunkt för Västra Götalandsregionens budget för 2025 och kommande år.

Maria Andersson (C)

Regionfullmäktigeledamot

Share This