På besök i Mariestad för att få en bild av de etableringar som ska ske i Mariestad. Förutom AB Volvos batterifabrik, ska bl.a. Metsää Tissue AB bygga ut pappersfabriken, Kriminalvården expanderar och bygger nytt. Det blir ca 4000 nya arbetstillfällen i en stad med 25.000 invånare. Det är en kraftfull expansion på kort tid. Det påverkar hela Västra Götaland men också grannlänen. En av de stora utmaningarna är kompetensförsörjningen. Många kommer att behöva pendla från grannkommunerna och ännu större områden. Det är viktigt att utbyggnaden av kollektivtrafiken följer med och nya linjer läggs i de nya pendlingsstråken.

Som en uppföljning av besöker lägger vi ett initiativärende i Nämnden för infrastruktur och kollektivtrafik (IKN) för att få en samlad bild av den expansion som sker i Mariestad och i hela länet. För även om etableringarna i Mariestad är exceptionella så pågår stora etableringar i andra delar av Västra Götaland. Vi bör i IKN få en bild av vad som är på gång som ett underlag till nya trafikförsörjningsprogrammet.

Initiativärendet:

Kartlägg de stora arbetsplatserna som underlag till nya trafikförsörjningsprogrammet

Centerpartiet förslår infrastruktur och kollektivtrafiknämnden besluta att:

  • Ge förvaltningen i uppdrag att, med stöd av regionens avdelning för Näringsliv och innovation samt kommunerna, kartlägga länets största arbetsplatser, hur dessa är trafikförsörjda idag samt kommande stora etableringar för att ge ett gott underlag till trafikförsörjningsprogrammet

Bakgrund

Ett nytt trafikförsörjningsprogram ska antas under kommande år och vid sammanträdet i juni ska en förutsättningsrapport presenteras. En av de långsiktiga prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin är Knyta samman Västra Götaland. För att klara de långsiktiga prioriteringarna även inom Trafikförsörjningsprogrammet behövs underlag som tar avstamp i pågående samhällsplanering i kommunerna.

Det är beslutat om flera stora etableringar i Västra Götaland, t.ex. batterifabriker både i Mariestad och på Hisingen, Göteborg. Det finns andra stora etableringar som är i vardande eller redan beslutade, men det finns också stora arbetsplatser idag som inte är tillräckligt försörjda med tillräckligt bra kollektivtrafik för att underlättar att kompentensförsörja de största arbetsplatserna, det kan också gälla regionens egna sjukhus.

För att nämnden ska ha bästa underlag för trafikförsörjningsprogrammet avseende jobb- och studiependling i de stora stråken och till de stora arbetsplatserna föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen näringslivsavdelning ställa frågan till de 49 kommunerna om vilka som är det största arbetsplatserna och vilka kommande stora etableringar som är fastställda i respektive kommun.

En karta, byggd på underlag från kommunerna och regionens näringslivsavdelning, med utpekade stora arbetsplatser, påbörjade stora bostadsområden och kommande stora etableringar kommer att underlätta för nämndens beslutsfattande avseende prioriterade stråk, pendlingsnav och målpunkter. Underlaget bör redovisas för nämnden i ett så tidigt skede som möjligt av processen för framtagande av ett nytt trafikförsörjningsprogram.   

Maria Andersson, ledamot (C)

Jessika Loftbring, ersättare (C)

Några av deltagarna vid studiebesök, bl.a. Anders Karlsson, gruppledare (C) Mariestad, Aida Karimli (C) vice ordförande Miljö-och regionutvecklingsnämnden Cecilia Andersson regionråd och gruppledare (C)
Share This